اسانسور بلند ترین ساختمان آمریکا

رنگ برج ها و ساختار شبه کج آن ها

اسانسور بلند ترین ساختمان آمریکا

بناهای مسی آمریکایی در کنار رود شرقی نیویورک قرار دارند.
پوشش مسی سمت شمالی و جنوبی این برج ها دارای معماری چشمگیر هستند.
رنگ برج ها و ساختار شبه کج آن ها ، یکی از نماد های رود کنار شرقی می باشد.
یکی دیگر از ویژگی های چشمگیر برج ها پل هوایی سه طبقه آنهاست که برج شرقی و غربی را به هم متصل می کند.
استخر شنای جاسازی شده در پل ،
لذت شنا را در ارتفاع 30 طبقه ای به مهمانان ارزانی می کند.
این ساخنمان دارای یک اسانسور با ارتفاع 30 طبقه است که جزو بلند ترین آسانسور ها به شمار میرود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *