مالتی اولین آسانسور بدون ریسمان

آسانسور چندکاره بدون ریسمان(ropeless)جهان، از قدرت تکنولوژی موتور خطی برای به حرکت در آوردن بیش از یک کابین در یک شفت تکی هم به صورت عمودی هم به صورت افقی استفاده می کند.

آسانسور چندکاره بدون ریسمان

مالتی بعنوان اولین اسانسور چندکاره بدون ریسمان(ropeless)جهان،
از قدرت تکنولوژی موتور خطی برای به حرکت در آوردن بیش از یک کابین در یک شفت تکی هم به صورت عمودی هم به صورت افقی استفاده می کند.
به خاطر استفاده کم از فضا، مالتی قارد به افزایش 25 درصدی ناحیه مجاز ساختمان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *