پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000S سرعت 2متر برثانیه P+Q=1900KG ریل T16 بدون کله گاوی

مدل pro2000Sسرعت 2متر برثانیه P+Q=1900KG ریل T16