پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro5000 سرعت 2.5متر برثانیه P+Q=2500KG ریل T16 f بدون کله گاوی

خرید پاراشوت مدل pro5000 سرعت 2.5متر برثانیه P+Q=2500KG ریل T16