موتور آلبرتو ساسی 6 نفره سرعت 1متر برثانیه مدل :(فلکه 45)LEO VVVF ,5.5KW

۱۰۰ تومان

مدل :(فلکه 45)LEO VVVF ,5.5KW