موتور آلبرتو ساسی ۶ نفره سرعت ۱متر برثانیه مدل :(فلکه ۴۵)LEO VVVF ,5.5KW

۱۰۰ تومان

مدل :(فلکه 45)LEO VVVF ,5.5KW