آلبرتو ساسی 8نفره سرعت1 متر بر ثانیه مدل : (فلکه 60)LEO VVVF 7.3Kw، 1 m/s

آلبرتو ساسی

مدل : (فلکه 60)LEO VVVF 7.3Kw، 1 m/s

ظرفیت : 8
سرعت : 1