آلبرتو ساسی ۸نفره سرعت۱ متر بر ثانیه مدل : (فلکه ۶۰)LEO VVVF 7.3Kw، ۱ m/s

تماس بگیرید

آلبرتو ساسی

مدل : (فلکه 60)LEO VVVF 7.3Kw، 1 m/s

ظرفیت : 8
سرعت : 1