موتور آلبرتو ساسی 8نفره سرعت 1متر بر ثانیه مدل : (فلکه 45)LEO VVVF 7.3Kw، 1 m/s

تماس بگیرید

موتور آلبرتو ساسی
مدل : (فلکه 45)LEO VVVF 7.3Kw، 1 m/s
ظرفیت : 8
سرعت : 1

دسته: برچسب: