موتور آلبرتو ساسی ۶نفره سرعت ۱متر بر ثانیه مدل : (فلکه ۶۰)LEO VVVF ,5.5KW

تماس بگیرید

موتور آلبرتو ساسی
مدل :(فلکه 60)LEO VVVF ,5.5KW
ظرفیت : 6
سرعت : 1