موتور آلبرتو ساسی 6نفره سرعت 1متر بر ثانیه مدل : (فلکه 60)LEO VVVF ,5.5KW

تماس بگیرید

موتور آلبرتو ساسی
مدل :(فلکه 60)LEO VVVF ,5.5KW
ظرفیت : 6
سرعت : 1