پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro5000 سرعت 1.6متر برثانیه P+Q=3400KG ریل T16 بدون کله گاوی

مدل pro5000 سرعت 1.6متر برثانیه P+Q=3400KG ریل T16