پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000 سرعت 1.6متر برثانیه P+Q=1200KG ریل T16 بدون کله گاوی

مدل pro2000سرعت 1.6متر برثانیه P+Q=1200KG ریل T16