پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000 سرعت ۱متر برثانیه P+Q=900KG ریل T9 بدون کله گاوی

تماس بگیرید

مدل pro2000سرعت 1متر برثانیه P+Q=900KG ریل T9