پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000 سرعت 1متر برثانیه P+Q=900KG ریل T9 بدون کله گاوی

مدل pro2000سرعت 1متر برثانیه P+Q=900KG ریل T9