پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro5000 سرعت 1متر برثانیه P+Q=4700KG ریل T16 بدون کله گاوی

مدل pro5000 سرعت 1متر برثانیه P+Q=4700KG ریل T16