پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro2000سرعت ۱متر برثانیه P+Q=1800KG ریل T16

تماس بگیرید

مدل pro2000سرعت 1متر برثانیه P+Q=1800KG ریل T16