پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro2000سرعت ۱متر برثانیه P+Q=1200KG ریل T9

تماس بگیرید

مدل pro2000سرعت 1متر برثانیه P+Q=1200KG ریل T9