پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro2000Sسرعت ۱متر برثانیه P+Q=3200KG ریل T16 بدون کله گاوی

تماس بگیرید

مدل pro2000Sسرعت 1متر برثانیه P+Q=3200KG ریل T16