پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro2000Sسرعت ۱متر برثانیه P+Q=3600KG ریل T16

تماس بگیرید

مدل pro2000Sسرعت 1متر برثانیه P+Q=3600KG ریل T16