پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000S سرعت 1متر برثانیه P+Q=4000KG ریل T16 بدون کله گاوی

مدل pro2000Sسرعت 1متر برثانیه P+Q=4000KG ریل T16