پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000S سرعت ۱متر برثانیه P+Q=2800KG ریل T16 بدون کله گاوی

تماس بگیرید

مدل pro2000Sسرعت 1متر برثانیه P+Q=2800KG ریل T16