پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000S سرعت ۲متر برثانیه P+Q=1500KG ریل T16 بدون کله گاوی

تماس بگیرید

مدل pro2000Sسرعت 2متر برثانیه P+Q=1500KG ریل T16