پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro5000 سرعت ۱متر برثانیه P+Q=4400KG ریل T16

تماس بگیرید

مدل pro5000 سرعت 1متر برثانیه P+Q=4400KG ریل T16