پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro5000 سرعت ۲متر برثانیه P+Q=2600KG ریل T16 بدون کله گاوی

تماس بگیرید

مدل pro5000 سرعت 2متر برثانیه P+Q=2600KG ریل T16