پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro5000 سرعت 2متر برثانیه P+Q=2600KG ریل T16 بدون کله گاوی

مدل pro5000 سرعت 2متر برثانیه P+Q=2600KG ریل T16