پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro2000 سرعت 1متر برثانیه P+Q=1800KG ریل T16 بدون کله گاوی

تماس بگیرید

مدل pro2000سرعت 1متر برثانیه P+Q=1800KG ریل T16