گاورنر دوطرفه متروپلاست MRL ساده سرعت 1.6متر بر ثانیه

گاورنردوطرفه مترو پلاست MRL ساده سرعت 1.6متر بر ثانیه