پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro2000Sسرعت 1.6متر برثانیه P+Q=2650KG ریل T16 بدون کله گاوی

مدل pro2000Sسرعت 1.6متر برثانیه P+Q=2650KG ریل T16