آلبرتو ساسی ۶نفره سرعت ۱متر بر ثانیه مدل : (فلکه ۶۰)LEO VVVF ,5.5KW

تماس بگیرید

مدل : (فلکه 60)LEO VVVF ,5.5KW