تراول کابل ایتازیا معمولی

تراول کابل های ایتازیا

کشور سازنده: جمهوری چک

24 رشته معمولی مسی

 

دسته: